ДОРНЫН ХОЙМОР ДОМГИЙН ӨЛГИЙ ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМ
ЗАРЛАЛ
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. НЭЭЛТТЭЙ УТСАНД ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм. Баян-Уулчууддаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сумын вэбээр зочилж байгаа танд баярлалаа
БАЯН-УУЛ СУМЫН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Баян-Уул сумын ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар

сарын 17-ны өдрийн 4 дүгээр хуралдааны 

04 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

БАЯН-УУЛ СУМЫН  2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2021.12.17                                                                                                                                                                                                                                     Жаварт хошуу

 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Эх үүсвэр

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

2022

Хэрэгжүүлэгч байгууллага, албан тушаалтан

Хүрэх түвшин

Төсөв

 

Үндсэн

Хамтран

Оролцогч

НЭГ. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО

1.1.“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Шинэ болон сэргэн тархаж буй халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд хамтарч ажиллах

 

1.1.“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн
хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

1

Ажлын байраа хадгалах, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, халдваргүйн горимыг хангах, сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын ажил

Сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлын тоо

3

4

-

ЭМТ

ХЭХҮАХМ

Иргэд, ААН

1.2. ”Ковид-19” халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ.

1

Шинэ болон тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хариу арга хэмжээний болон нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Гамшгаас хамгаалах сан

-

-

-

ЗДТГ-ын дарга

Санхүүгийн алба

Төсвийн байгууллагууд

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Хүн амын дундаж наслалт, боловсролын чанарыг нэмэгдүүлнэ.

2.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах үүднээс дутагдалтай тоног, төхөөрөмжийг нийлүүлэх, халдварт өвчны тархалтыг бууруулна.

 

2.1.1 “Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

1

Халдварт өвчинтэй тэмцэх  сэргийлэх арга хэмжээ БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо

59.1

60.1

-

ЭМТ

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Иргэд

2

Халдварт өвчинтэй тэмцэх  сэргийлэх арга хэмжээ Сүрьеэ урьдчилан сэргийлэх тархалтыг бууруулах ажлыг зохион байгуулна.

СОНТ

Халдварт өвчний тохиолдол нийт хүн амд эзлэх хувь

1

-

-

ЭМТ

НБМ

Иргэд

3

Халдварт өвчинтэй тэмцэх  сэргийлэх арга хэмжээ Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, томуугийн вакцинд хамруулна.

СОНТ

Дархлаажуулалтын хувь

Хамрагдсан хүүхдийн тоо

100

100

-

ЭМТ

ЕБС

Цэцэрлэг

Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд 

4

Сумын ахмадуудыг өдрийн сувилалд хамруулна.

АОНТ

Сувилалд хамрагдсан ахмадын тоо

0

20

-

ЭМТ

ЗДТГ

Ахмадууд

5

Эх хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд арга хэмжээ “Эрүүл эмэгтэй”, “Эхчүүдээ хайрлая” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Төсөл хэрэгжилтийн хувь

Төсөлд хамрагдсан эхчүүдийн тоо

90

100

-

ЭМТ

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл

Эмэгтэйчүүд

6

Эх, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, нялхас бага насны хүүхдийн өвчлөл, эндэгдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгааг гарган холбогдох арга хэмжээг авч, тав хүртэлх хүүхдийн эндэгдлийг тууштай бууруулна.

УТ

Эхийн эндэгдэл

Тав хүртэлх насны  хүүхдийн  эндэгдлийн түвшин (промиль)

 Нялхсын эндэгдлийн түвшин (промиль

0

0

5,0

1

-

ЭМТ

ЗДТГ

Хүүхдүүд

2.1.2 Эрүүл мэндийн шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх орчин бүрдүүлнэ.

1

Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сургалт сурталчилгаа, вакцинжуулалт ашиглах суудлын автомашин худалдан авах

СОНТ

 

Дэмжлэг үзүүлсэн

/сая төгрөг/

0

1

25,0

Санхүүгийн алба

ЗДТГ-ын дарга

Эрүүл мэндийн төв

2.1.3 Хөдөөгийн хүн амд төрөлжсөн тусламж үзүүлэх “Хөдөлгөөнт эмнэлэг” ажиллуулна.

1

Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ /эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, соёл/

АОНТ

Тусламж үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо

95

100

-

ЭМТ

ЗДТГ

Иргэд, олон нийт

2.2. Иргэдийн эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, багийн спортыг дэмжих нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ.

2.2.1 Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдралыг дэмжсэн идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг дэмжинэ.

1

Үндэсний сурын слортыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувиар

50

80

10,0

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

БТСГ

Иргэд  

2.2.2 Шилдэг баг тамирчдыг бэлтгэх, тэдний залгамж холбоог тасралтгүй үргэлжлүүлэх, дэмжин ажиллана.

1

Биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, аймаг, бүсийн тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Дэмжлэг үзүүлсэн тамирчдын тоо

0

2

-

ЗДТГ

БТСГ

Иргэд, баг тамирчид

2

Б.Өлзийдэлгэр гавьяат дасгалжуулагчийн нэрэмжит сурын харваа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

СОНТ

Дэмжлэг үзүүлсэн эсэх

0

1

3,0

ЗДТГ

Сурын холбоо

Иргэд

2.3. Хүн бүрт чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ.

 

1

Хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах

СОНТ

Хэрэгжилт

0

1

5,0

ЗДТГ

Санхүүгийн алба

Иргэд

2.3.1 Хүн бүрт чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангах, боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ.

2

Эрдмийн өргөө-Нутгийн ирээдүй сургалтын орчинг сайжруулах

Зохион байгуулалтын ажил

Сургалтын орчин  

0

1

9,6

 

ЕБС

 

БСУГ

Багш нар

3

Зүүн бүсийн физикийн  олимпиадыг зохион байгуулна.

СОНТ

Зарцуулсан хөрөнгө

/ сая төгрөг /

0

5

5,0

ЕБС

Засаг даргын орлогч

Санхүүгийн алба

4

ЭЕШ-ад амжилт үзүүлсэн багш, сурагчдыг урамшуулна.

СОНТ

Амжилт үзүүлсэн багш, сурагчийн тоо

0

2

1,0

ЕБС

ЗДТГ

Багш, сурагчид

5

ЕБС-ийн 1 дүгээр ангийн сурагчдад зориулж “Эрүүл мэндийн дэвтэр” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын ажил

Төсөл хэрэгжилтийн хувиар

0

100

-

ЕБС

ЗДТГ

Багш, сурагчид

6

᠌᠌᠌”Хүн болох багаасаа”, болон  “Ирээдүйгээ амьдралд бэлтгэе” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын ажил

Төсөл хэрэгжилтийн хувиар

80

100

-

ЕБС, Хүүхдийн цэцэрлэг

БСУГ

Багш, сурагчид

Сургуулийн өмнөх боловсролын насны хүүхдүүдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, хамран сургалтыг 90 хувьд хүргэнэ.

1

Хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын ажил

Хамрагдалтын хувиар

84

90

-

Хүүхдийн цэцэрлэг

БСУГ

Сургуулийн өмнөх насны хүүхэд

2.4. Сумын соёлын өвийг хамгаалах, өвлүүлэх арга хэмжээ болон Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.4.1 Соёл урлагийн салбарын хөгжлийг дэмжиж, үндэсний бахархал өв соёлоо дээдлэх, иргэдийг соён гэгээрүүлэх, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

1

“Соёл урлагийн салбарыг дэмжих” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.

СОНТ

Хамрагдалтын хувиар

75

100

30,0

Соёлын төв

ЗДТГ

Иргэд олон нийт

2

“Алтаргана” үндэсний эвент арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.

СОНТ

Зохион байгуулсан ажлын хувиар

0

1

-

Соёлын төв

ЗДТГ

Иргэд, олон нийт

3

Хөдөлмөрийн баатар Р.Батаагийн цээж баримал хөшөөний дэмжлэг /Өвөр-Эрээн баг/

СОНТ

Дэмжлэг үзүүлсэн эсэх /сая төгрөг/

0

1

15,0

ЗДТГ

Мэргэжлийн байгууллага

БЗД

2.4.2 Баяр наадмыг зохион байгуулна.

1

Улсын баяр наадам зохион байгуулна.

СОНТ

Зарцуулсан хөрөнгө /сая төгрөг/

5

10

10,0

Соёлын төв

ЗДТГ

Иргэд, олон нийт

2

Цагаан сарыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

СОНТ

Зарцуулсан хөрөнгө /сая төгрөг/

0

1

2,0

ЗДТГ

Соёлын төв

Иргэд

2.5. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

2.5.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар ажилгүйдлийг түвшинг бууруулна.

 

1

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Хэрэгжилт хувиар

80

100

-

ХЭХҮАХМ

Төсвийн байгууллагууд  

Иргэд, Төрийн албан хаагчид

2

“Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган зорилтод бүлэгт чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллана.

СОНТ

Хөтөлбөр хэрэгжилтийн хувиар

75

100

2,0

ХЭХҮАХМ

ЗДТГ-ын дарга

Иргэд

3

Малжуулах төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

УТ

Хэрэгжилт хувиар

70

100

-

ХЭХҮАХМ

ЗДТГ

Иргэд

4

Start-up төвөөр дамжуулан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.  

Зохион байгуулалтын ажил

Төсөл хэрэгжүүлсэн баг

0

1

-

ХЭХҮАХМ

ЗДТГ  

Иргэд

5

Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, төр-улаан загалмайн хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

СОНТ

Дэмжлэг үзүүлсэн

Хамтын ажиллагааны тоо  

70

80

-

ХЭХҮАХМ

ЗДТГ

Иргэд

2.5.2 Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд иргэдийг хамруулна.

1

Сайн дурын даатгуулагчийн тоог 10 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Даатгуулагчийн тоо

278

310

-

Нийгмийн даатгалын байцаагч

ЗДТГ

Иргэд

2.5.3 Зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

1

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил хамгаалал” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  

СОНТ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувиар

70

100

-

ХЭХҮАХМ

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Иргэд

2

Улсын бүртгэлийн “биеийн давхцахгүй өгөгдөл”-ийн бүртгэлд зорилтот бүлгийг хамруулах

СОНТ

Хамрагдсан иргэдийн тоо

5

10

0,5

Улсын бүртгэгч

ЗДТГ

Санхүүгийн алба

2.5.4 Ахмадын идэвх санаачлагатай ажлыг дэмжих, ажил хөдөлмөрийн туршлагыг залуучуудад өвлүүлнэ.

1

“Ахмадын ачлал” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувиар

80

100

-

ХЭХҮАХМ

Ахмадын хороо,

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Ахмадууд

2

Сумын ахмадын хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

СОНТ

Дэмжлэг үзүүлсэн

0

1

2,0

ХЭХҮАХМ

ЗДТГ

Ахмадууд

3

Сумын 90 ба түүнээс дээш настай ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлнэ.

АОНТ

Ахмадын тоогоор

4

2

-

ЗДТГ

Аймгийн ЗДТГ

Ахмадууд

2.6. Гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, хамгаалалын бодлого хэрэгжүүлнэ.

2.6.1 “Гэр бүл төвтэй хөгжил”-ийг дэмжинэ.

1

“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.  

Зохион байгуулалтын ажил

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар  

70

100

-

ЕБС

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Хүүхдүүд

2

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын ажил

Үйл ажиллагааны тоо

40

80

-

Нийгмийн бодлоын мэргэжилтэн

ЗДТГ

Иргэд, ТББ

3

“Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын ажил

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

80

100

-

Нийгмийн бодлоын мэргэжилтэн

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл

Охид, эмэгтэйчүүд

4

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, иргэдэд зөвлөгөө өгөх танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

Зохион байгуулалтын ажил

Үйл ажиллагаа тогтмолжсон эсэх

0

4

-

НБ

мэргэжилтэн

Хамтарсан баг

Иргэд, олон нийт

2.7. Залуучуудыг дэмжих

Орон нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ.

2.7.1 “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих”, “Оюутны хөгжил” хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

1

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих”, “Оюутны хөгжил” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

СОНТ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувиар

40

70

-

ЗДТГ

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Оюутан, залуучууд

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

3.1. Эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.

3.1.1 Санхүү төсвийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэн, зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулана. Шилэн дансны хуулийнс хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

1

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн хувь

90

100

-

Санхүүгийн алба

Төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч нар

Нягтлан бодогчид

2

Батлагдсан төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээний зорилт, хүрэх үр Мэдээ оруулсан: 2022-02-10 10:41:14