ДОРНЫН ХОЙМОР ДОМГИЙН ӨЛГИЙ ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМ
ЗАРЛАЛ
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. НЭЭЛТТЭЙ УТСАНД ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм. Баян-Уулчууддаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сумын вэбээр зочилж байгаа танд баярлалаа
Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ  СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020

ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

 

2018.01.09                                                                                                                                                                                                                         Жаварт хошуу

 

 

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хариуцах байгууллага албан тушаалтан

 

Хугацаа

 

Хэрэгжилт

 

Хувь

 

НЭГ: ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД

 

1.Иргэнээ дээдэлсэн нутгийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн албаны

             чадавхтай, хариуцлагатай хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлнэ

 

 

1.1.1

Иргэдэд хүртээмжтэй ”Нэг цонх”-ны үйлчилгээг нэвтрүүлж, байгууллагуудын иргэдэд үйлчлэх соёлыг нэмэгдүүлнэ.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.1.2

Төрийн үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай ил тод нээлттэй хүргэх зорилгоор төрийн бүх үйлчилгээг цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэж төрийн үйлчилгээний хурд, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.1.3

Төрийн бүх шатны байгууллагуудын боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах үүднээс мэдлэг чадвар, туршлагатай ахмад мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийн туршлагаас дунд болон залуу үедээ хуваалцах, зөвлөгөө өгөх боломжийг бүрдүүлнэ.  

Нийгмийн ажилтан,

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

2017-2020

Он

 

 

 

 

1.1.4

Иргэдийн санал хүсэлт, зөвлөмжийг сонсож, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон нээлттэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор иргэд хүлээн авах төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан “Иргэдтэй уулзах өдөр”, “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг цаашид үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

 

Нийгмийн ажилтан,

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.5

Төрийн үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай ил тод нээлттэй хүргэх зорилгоор төрийн бүх үйлчилгээг цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэж төрийн үйлчилгээний хурд, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

 

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.6

Аймаг, сумын Засаг даргын захирамж, шийдвэрүүдийг иргэдэд нээлттэй болгож мэдээллийн самбарт байршуулан, цахим мэдээллийн санг үүсгэнэ.

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

2017-2020

он

 

 

 

1.1.7

Төрийн байгууллагуудын ажил, үйлчилгээ, албан хаагчдын ажлын байрны чиг үүргийг ил тод болгон үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд тулгуурлан үнэлж, ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулж, олон улсын жишигт нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.8

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээг иргэдийн оролцоо,  саналын үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

Санхүүгийн албаны дарга

2017-2020

он

 

 

 

1.1.9

 

Багийн Засаг дарга нар үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтээ иргэдэд тайлагнаж хэвшинэ. 

 

Багийн Засаг дарга нар

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.10

ҮЭ-ийн байгууллагатай хамтын гэрээтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах зөвлөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй хамтран ажиллаж иргэдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллана.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

2017-2020 он

 

 

 

1.1.11

Сумын Засаг даргын Тамгын газар,  Мэргэжлийн хяналтын газар,  Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг  хамгаалах нийгэмлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулж иргэдийн эрх ашиг, хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, шударга өрсөлдөөнийг хангаж ажиллана.

 

МЭҮТасгийн дарга

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.1.12

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтыг давхардалгүйгээр оновчтой зохион байгуулах, төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэн үр дүнг үнэлэн иргэдэд мэдээлж байх.  

 

Засаг даргын орлогч

 

2017-2020 он

 

 

 

1.1.13

Гадаад харилцааны хүрээнд салбар хооронд шейфийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

 

Улсын бүртгэгч

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.1.14

Хил орчмын  худалдааг өргөтгөх, иргэдийн түр хугацаагаар хил нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх, гадаадад зорчих  иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж, эрх зүйн болон эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

 

Засаг даргын орлогч

2017-2020 он

 

 

 

1.1.15

 

Баян-Уул сумын хилийн заагийн талаарх мэдээллийг ахмад буурлуудаас цуглуулж шат дараалсан арга хэмжээ авах.

 

Газрын даамал,

Багийн Засаг дарга нар

 

2017-2020 он

 

 

 

1.1.16

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар  зөвлөл болон Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл  ажиллагааг сайжруулж, иргэдийн оролцоо, дэмжлэгийг авч ажиллах.

 

Цагдаагийн хэсэг,

Нийгмийн ажилтан

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.17

Согтууруулах ундаа борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулж нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх

 

Цагдаагийн хэсэг,

Нийгмийн ажилтан

 

2017-2020

он

 

 

 

1.1.18

Аймаг, сум, хот хоорондын зорчигч тээврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  аюулгүй байдлыг хангасан тусгай зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгслээр зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

ЗДТГазар

Цагдаагийн тасаг

 

2017-2020

он

 

 

 

 

1.1.19

 

Хил  хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хилийн зөрчлийг бууруулахад бүх талаар хамтарч ажиллана.

 

ЗДТГазар

Багийн Засаг дарга нар

 

2017-2020

он

 

 

 

2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд:

 

 

1.2.1

Сумын төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдалд хөндлөнгийн мониторинг хийж үйл ажиллагааг нь сайжруулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

2017-2020

он

 

 

 

1.2.2

Төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, мэргэжилтнүүдийн ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага солилцуулах зорилгоор төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулна.

ЗДТГ-ын дарга,

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

 

2017-2020

он

 

 

 

3.Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд:

 

1.3.1

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн албан болон албан бус сургалтыг иргэд олон нийт болон төрийн албан хаагчдад үе шаттайгаар зохион байгуулна.

 

Нийгмийн ажилтан

2017-2020

он

 

 

 

1.3.2

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулан дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Нийгмийн ажилтан,

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

2017-2020

он

 

 

1.3.3

Захиргааны байгууллагын шийдвэр боловсруулах  ажиллагаа болон шийдвэрлэсний дараах хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн  Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд ханган ажиллана.

ЗДТГ-ын дарга

2017-2020

он

 

 

 

1.3.4

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Архигүй амьдрал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор зорилтот бүлгийн иргэдийг архины сайн дурын болон албадан эмчилгээнд үе шаттайгаар хамруулна.

 

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020

он

 

 

 

 

1.3.5

Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажилд иргэд байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах ажлыг удирдлага, бодлого, зохион байгуулалтаар ханган дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

 

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020

он

 

 

 

 

1.3.6

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн,  урамшуулалтай малчдын бүлэг холбоод байгуулах шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллана.

Засаг даргын орлогч

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020

он

 

 

 

1.3.7

Архивын баримт бичгийн 30 хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авна.

Архив бичин хэргийн ажилтан

2017-2020

он

 

 

 

 

1.3.8

Авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн хуулийн этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллана.

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

 

2017-2020

он

 

 

 

1.3.9

Архидалтыг эрчимтэй бууруулах талаар шат дараалласан арга хэмжээ авч ажиллах, архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллага, иргэдийг дэмжинэ.

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020 он

 

 

 

1.3.10

 

Малчдын сайн дурын бүлэг ажиллуулах, хөршийн холбооны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Засаг даргын орлогч,

МЭҮТасаг, багийн Засаг дарга нар

 

2017-2020 он

 

 

 

1.3.11

Цагдаагийн бичил хэсэг буюу кобаны барилга бариулах

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020 он

 

 

 

1.3.12

Сумын төвийн гэмт хэрэг захиргааны зөрчил ихээр гардаг гудамж талбайг камержуулах /нэг чигийн 6 камер, 360 градус эргэдэг 2 камер/

 

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.3.13

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн дагуу бэлэн бусаар торгох төхөөрөмж “Police reader” багаж, согтуурлын зэрэг шалгагч “Drager Alcotest- 6810” маркийн багаж худалдан авах төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх

 

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020 он

 

 

 

1.3.14

Цагдаагийн хэсгийн алба хаагчдын албаны хэрэгцээнд зориулж иж бүрэн компьютер 2, өнгөт принтер 1 ширхэг

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

 

2017-2020 он

 

 

 

 

4. Батлан хамгаалах салбарын хүрээнд:

 

 

1.4.1

Батлан хамгаалах салбарын бодлого, зорилт, шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулан сурталчилж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

2017-2020 он

 

 

 

1.4.2

Цэргийн болон цэргийн өмнөх насны залуучуудад эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлж монгол цэргийн түүхэн уламжлалыг сурталчлан таниулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

ЗДТГ-ын дарга,

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

5. Гамшгаас хамгаалах бодлогын хүрээнд:

 

 

1.5.1

Онцгой байдлын газрын харьяа Баян-Уул суман дахь Гал түймэр унтраах, аврах 53 дугаар ангийн барилгыг шинээр барьж албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

 

Засаг даргын орлогч

 

2017-2020 он

 

 

 1.5.2

Нийт малчин айл өрхийг түймэр унтраах үлээгч аппараттай болгох ажлыг бодлогоор дэмжинэ.

ЗДТГ-ын дарга,

Багийн Засаг дарга нар

 

2017-2020 он

 

 

 

1.5.3

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх

 

ЗДТГазар

 

2017-2020

 

 

 

1.5.4

Монгол Улс болон ОХУлсын хоёр улсын хил орчмын бүсэд хамтарсан ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

 

2017-2020 он

 

 

 

 

 

1.5.5

Дорнод аймгийн  Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Цагаан-Овоо, Чулуун-Хороот сумдын нутагт гарсан обьектын гал түймэр, цас, зуд, малын гоц халдварт өвчин, гамшиг аюулт үзэгдэл болон  ой хээрийн түймрийг унтраах үүрэг хүлээсэн  Гал түймэр унтраах, аврах 53 дугаар анги байгуулагдсантай холбогдуулан  жилд  1 суманд Команд Штабын сургуулийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

 

 

 

2017-2020 он

 

 

 

 

1.5.6

Дорнод аймгийн  Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Цагаан-Овоо, Чулуун-Хороот сумдын нутагт  айл өрхөд болон сумын галын онц чухал обьект, ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, шатахуун түгээх станц, хүн эмнэлэг зэрэг байгууллага аж ахуйн нэгжид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

 

 

2017-2020 он

 

 

 

1.5.7

Сум багийн төвүүдээр урьдчилан сэргийлэх, ой хээрийн түймрийн хяналт, эргүүл шалгалт хийх, түймрийн хэмжээ талбайг тогтооход ашиглах туулах чадвар өндөртэй мотоцикльтой болгох.

Засаг даргын орлогч, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

 

2017-2020 он

 

 

 

ХОЁР: НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

 

 

1. Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадал, хандлагыг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах

 

 

2.1.1

Хүн амын дархлааг сайжруулах, халдварт өвчнийг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлыг зохион байгуулах.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.2

 

Мооргийн байр барих мөн тоног төхөөрөмжөөр хангах.

 

Засаг даргын орлогч

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.3

 

БОЭТ-өөс хөдөлгөөнт эмнэлгийн үйлчилгээг авч ажиллуулах.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.4

Эмнэлгийн  барилгын их завсар хийх зураг төсөв хийлгэж хөрөнгийн эх үүсвэрийг хайх.

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

 

 

 

2.1.5

Компьютер, канон, принтер, скайнераар хангах эх үүсвэрийг бүрдүүлэх.

Сум дундын хүн эмнэлэг

2017-2020 он

 

 

 

2.1.6

Сэргээн засах болон нөхөн сэргээх кабинетыг шинээр байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах.

Засаг даргын орлогч,

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.7

Сум дундын эмнэлэгийн их эмч, сувилагчдын тоог стандартад хүргэж, нэг эмч, сувилагчид ногдох ачааллыг бууруулах замаар эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.8

Эрүүл мэндийн салбарт цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, өвчтөний түүхийг цахимжуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.9

Сумын  хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн  хамруулж, эрүүл сум, эрүүл баг, эрүүл иргэн, эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг нэмэгдүүлэх, эрүүл, аюулгүй орчин  бий болгох замаар халдварт болон халдварт бус өвчлөлийн эрт илрүүлгийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

2017-2020 он

 

 

 

2.1.10

Эмийн худалдаанд тавигдах хяналт, шаардлагыг өндөржүүлж, эмийн зохистой хэрэглээний талаар үнэн зөв мэдлэг олгож, эмийн бус эмчилгээний аргыг таниулан сурталчилна.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

 

 

2017-2020 он

 

 

 

2. Боловсрол, соёл, урлаг, спортын салбарын хүрээнд:

 

 

2.2.1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт нийцсэн сургалтын орчин бий болгоно.

Ерөнхий боловсролын сургууль

 

2017-2020 он

 

 

 

 

2.2.2

Сургуулийн өмнөх насны бүх хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бололцоог нэмэгдүүлэх замаар хувилбарт сургалт /хүүхэд харах үйлчилгээ,  гэр цэцэрлэг, асрамж, сувиллын цэцэрлэг, ээлжийн бүлэг гэх мэт/-ын үйл ажиллагаа,  эцэг эхчүүдийн хамтын хөдөлмөр оролцоог дэмжиж ажиллана.

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

 

 

 

2017-2020 он

 

 

 

 

2.2.3

Ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгийн  хүүхдэд уламжлалт зан заншил, өв соёл, түүхээрээ бахархдаг, эх оронч сэтгэлгээ, үнэт зүйлтэй болгон төлөвшүүлэх тэдний хөгжлийг дэмжсэн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг хичээлийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлнэ.

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг,

Ерөнхий боловсролын сургууль

 

 

2017-2020 он

 

 

 

2.2.4

Шинээр ашиглалтанд орох ЕБС-д “Хилийн танхим”-тай болгох.

Ерөнхий боловсролын сургууль

2017-2020 он

 

 

 

2.2.5

 

Нэг багш, нэг бүлэгт ногдох хүүхдийн тоог стандарт жишигт хүргэхийн тулд цэцэрлэг, сургуулийг засварлах, өргөтгөх, шинээр барих ажлыг дуусгах.

Хүүхдийн цэцэрлэг,

Ерөнхий боловсролын сургууль

 

2017-2020 он

 

 

 

 

2.2.6

Боловсрол, соёл урлагийн байгууллагын бүх шатны боловсон хүчний тогтвор суурьшилтай ажиллах, мэдлэг чадвараа дээ Мэдээ оруулсан: 2018-02-15 15:16:14