ДОРНЫН ХОЙМОР ДОМГИЙН ӨЛГИЙ ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМ
ЗАРЛАЛ
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. НЭЭЛТТЭЙ УТСАНД ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм. Баян-Уулчууддаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сумын вэбээр зочилж байгаа танд баярлалаа
Баян-Уул сумын 2017 оны үндсэн чиглэл

                                                                                       ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ,

                                                                                        НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

2016.12.14                                                                                                                                                                                                                                                             Жаварт хошуу

Д/д

Бодлого аргахэмжээ

Арга хэмжээний төрөл

Хугацаа

 

Хүрэх үр дүн

Хариуцах

албан

тушаалтан,

байгууллага

НЭГ: ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД

Иргэнээ дээдэлсэн нутгийн удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн албаны чадавхтай, хариуцлагатай хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлнэ.

 

1

Иргэдэд хүртээмжтэй ”Нэг цонх”-ны үйлчилгээг нэвтрүүлж, байгууллагуудын иргэдэд үйлчлэх соёлыг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилэх, өргөдөл, гомдол, саналыг  шуурхай шийдвэрлэнэ.

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

2

Төрийн үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай ил  тод нээлттэй хүргэх зорилгоор төрийн бүх үйлчилгээг цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэж төрийн үйлчилгээний хурд, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

 

Жилдээ

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд түргэн шуурхай үйлчилэх, өргөдөл, гомдол, саналыг  шуурхай шийдвэрлэнэ.

 

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

3

Төрийн бүх шатны байгууллагуудын боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах үүднээс мэдлэг чадвар, туршлагатай ахмад мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийн туршлагаас дунд болон залуу үедээ хуваалцах, зөвлөгөө өгөх боломжийг бүрдүүлнэ.  

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

 

Жилдээ

Боловсон хүчний мэдлэг чадвар дээшилнэ.

 

Нийгмийн ажилтан,

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

4

Иргэдийн санал хүсэлт, зөвлөмжийг сонсож, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон нээлттэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор иргэд хүлээн авах төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан “Иргэдтэй уулзах өдөр”, “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг цаашид үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Сумаас зохион байгуулж буй ажлын талаар иргэд мэдээлэлтэй болж, иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

 

 

Нийгмийн ажилтан,

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

 

5

Төрийн үйл ажиллагааг хөнгөн шуурхай ил тод нээлттэй хүргэх зорилгоор төрийн бүх үйлчилгээг цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэж төрийн үйлчилгээний хурд, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч, иргэд мэдээллийг түргэн, шуурхай авдаг болно.

 

 

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

 

6

Аймаг, сумын Засаг даргын захирамж, шийдвэрүүдийг иргэдэд нээлттэй болгож мэдээллийн самбарт байршуулан, цахим мэдээллийн санг үүсгэнэ.  

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Удирдлагаас гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг иргэд нээлттэй хүлээн авах нөхцөл бүрдэнэ.

 

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

 

 

7

Төрийн байгууллагуудын ажил, үйлчилгээ, албан хаагчдын ажлын байрны чиг үүргийг ил тод болгон үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээнд тулгуурлан үнэлж, ёс зүй, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулж, олон улсын жишигт нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Иргэдийн сэтгэл ханамжид нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ

 

 

ЗДТГ-ын дарга

 

8

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээг иргэдийн оролцоо, саналыг үндэслэн шийдвэр гаргах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Төрийн бодлого шийдвэрийн ил тод байдал, иргэдийн шаардлагад нийцсэн шийдвэр гардаг болно.

 

Санхүүгийн албаны дарга

 

9

Багийн Засаг дарга нар үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтээ иргэдэд тайлагнаж хэвшинэ. 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Багийн Засаг дарга нарын ажлын, үр дүн биелэлтийг иргэд шууд дүгнэдэг болно.

 

Багийн Засаг дарга нар

 

 

10

ҮЭ-ийн байгууллагатай хамтын гэрээтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах зөвлөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй хамтран ажиллаж иргэдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, тэдний эрх ашгийг хамгаалсан эрх зүйн зохицуулалт ил тод болж мэдээллээр хангагдана.

 

 

 

ЗДТГ-ын дарга

 

 

11

Сумын Засаг даргын Тамгын газар,  Мэргэжлийн хяналтын газар,  Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг  хамгаалах нийгэмлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулж иргэдийн эрх ашиг, хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, шударга өрсөлдөөнийг хангаж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэдийн эрх ашиг, хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал хангагдана

ЗДТГ-ын дарга

 

 

12

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтыг давхардалгүйгээр оновчтой зохион байгуулах.  

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Нийгмийн хариуцлага хүлээх чадвар нэмэгдэж нэгдсэн зохион байгуулалттай болно.

 

 

Засаг даргын орлогч

 

13

Гадаад харилцааны хүрээнд салбар хооронд шейфийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллага сайжирна.

Засаг даргын орлогч,

Байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

 

 

14

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар  зөвлөл болон Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх салбар  ажиллагааг сайжруулж, иргэдийн оролцоо дэмжлэгийг авч ажиллах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд иргэдийг татан оролцуулснаар гэмт хэргийн гарлт буурна.

Цагдаагийн хэсэг,

Нийгмийн ажилтан

 

 

 

15

Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй эрүүл идэвхтэй амьдралын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, Архигүй жишиг сум болох хөтөлбөр боловсруулж,  архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, иргэдийг дэмжинэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Архидалтын эсрэг үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлснээр архины хамааралтай иргэдийн тоо багасна.

 

Цагдаагийн хэсэг,

Нийгмийн ажилтан

 

 

 

16

Согтууруулах ундаа борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулж нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж,    Засаг даргын дэргэд архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд аж ахуйн нэгжүүдийг татан оролцуулж, хамтран ажилласанаар гэмт хэргийн гаралт буурна.

 

 

 

 

Засаг даргын орлогч

 

 

 

17

Аймаг, сум, хот хоорондын зорчигч тээврийг журамлаж, аюулгүй байдлыг хангасан тусгай зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгслээр зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэд баталгаат зорчигч тээврийн хэрэгслээр зорчих таатай орчин бий болно.

 

Багийн Засаг дарга нар

 

 

18

 

Хил  хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хилийн зөрчлийг бууруулахад бүх талаар хамтарч ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2, 4 улиралд

Хил хамгаалалтанд туслах хүчний үйл ажиллагааг эрчимжүүлснээр хилийн зөрчлийг буурах талаар тодорхой үр дүн гарна.

Багийн Засаг дарга

ХОЁР. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХҮРЭЭНД:

 

 

1

Сумын төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдалд хөндлөнгийн мониторинг хийж үйл ажиллагааг нь сайжруулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2-р улиралд

Төсөвт албан байгууллагуудад жилд 2-оос доошгүй удаа мониторинг хийснээр хугацаат тайлан, мэдээний хоцрогдолт арилна.

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

 

 

2

Төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, мэргэжилтнүүдийн ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага солилцуулах зорилгоор төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулна. 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,3-р улиралд

Байгууллага хоорондын уялдаа холбоо сайжирна.

 

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

ГУРАВ. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

1

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн албан болон албан бус сургалтыг иргэд олон нийт болон төрийн албан хаагчдад үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,3,4-р улиралд

Иргэд болон, төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар дээшилнэ.

 

Нийгмийн ажилтан,

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

2

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулан дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

3,4-р улиралд

Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ.

Нийгмийн ажилтан,

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

Захиргааны байгууллагын шийдвэр боловсруулах  ажиллагаа болон шийдвэрлэсний дараах хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн  Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд ханган ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцсоноор ил тод нээлттэй байдал бий болно.

 

 

 

ЗДТГ-ын дарга

4

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Архигүй амьдрал” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор зорилтот бүлгийн иргэдийг архины сайн дурын болон албадан эмчилгээнд үе шаттайгаар хамруулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Ахуйн хүрээний архидалт багасна.

 

 

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

5

Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажилд иргэд байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах ажлыг удирдлага, бодлого, зохион байгуулалтаар ханган дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, байгууллагын оролцоо нэмэгдсэнээр гэмт хэргийн гаралт буурна.

 

 

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

6

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн,  урамшуулалтай малчдын бүлэг холбоод байгуулах шийдвэрийн хэрэгжилтийг сумын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Малын хулгайлах гэмт хэргийн гаралт буурна.

 

 

Нийгмийн ажилтан,

Цагдаагийн хэсэг

7

Архивын баримт бичгийн 30 хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэдэд архивын лавлагааг түргэн шуурхай хүргэнэ.

 

 

Архив бичиг хэргийн ажилтан

8

Авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн хуулийн этгээдийн мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллана.      

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

 

 

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

9

Малчдын сайн дурын бүлэг ажиллуулах, хөршийн холбооны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагаа сайжирна.

 

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

10

Цагдаагийн хэсгийн алба хаагчдын албаны хэрэгцээнд зориулж иж бүрэн компьютер 2, өнгөт принтер 1 ширхэг

Санхүүгийн эх үүсвэр хайх

 

Жилдээ

Цагдаагийн алба хаагчдын ажиллах орчин сайжирна.

 

Засаг даргын орлогч,

Цагдаагийн хэсэг

ДӨРӨВ. БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД:

1

Батлан хамгаалах салбарын бодлого, зорилт, шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулан сурталчилж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,4-р улиралд

Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ.

 

ЗДТГ-ын дарга

2

Цэргийн болон цэргийн өмнөх насны залуучуудад эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлж монгол цэргийн түүхэн уламжлалыг сурталчлан таниулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,4-р улиралд

Цэргийн болон цэргийн өмнөх насны залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшинө.

 

ЗДТГ-ын дарга,

Ерөнхий боловсролын сургууль

ТАВ. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

1

Нийт малчин айл өрхийг түймэр унтраах үлээгч аппараттай болгох ажлыг бодлогоор дэмжинэ.

НҮБ төсөл

МОН 13/303

2,3-р улиралд

Гамшгийн болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ, эрсдэл бага учирна.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаа сургалт зохион байгуулах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

НҮБ төсөл

МОН 13/303

2,4-р улиралд

Иргэд гамшгийн тухай мэдлэгтэй болно.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

3

Монгол Улс болон ОХУлсын хоёр улсын хил орчмын бүсэд хамтарсан ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,3-р улиралд

Онцгой байдлыг албаны хамтын ажиллагаа сайжирна.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

4

Сумын нутагт дэвсгэрт гарсан обьектын гал түймэр, цас, зуд, малын гоц халдварт өвчин, гамшиг аюулт үзэгдэл болон  ой хээрийн түймрийг унтраах үүрэг хүлээсэн  Гал түймэр унтраах, аврах 53 дугаар анги байгуулагдсантай холбогдуулан  суманд Команд Штабын сургуулийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,3-р улиралд

Албан байгууллагын алба хаагчид, мэргэжлийн ангиудын ур чадвар нэмэгдэнэ.

 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

5

Сумын нутагт  айл өрхөд болон  галын онц чухал обьект, ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, шатахуун түгээх станц, хүн эмнэлэг зэрэг байгууллага аж ахуйн нэгжид галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

2,4-р улиралд

Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ, аливаа эрсдлээс хохирол багатай гарна.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аврах, гал түймэр унтраах 53 дугаар ангийн захирагч

ЗУРГАА.  НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадал, хандлагыг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах

1

Хүн амын дархлааг сайжруулах, халдварт өвчнийг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлыг зохион байгуулах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Хүн ам эрүүл өвчингүй, халдварт өвчний тархалт буурна.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

2

БОЭТ-өөс хөдөлгөөнт эмнэлгийн үйлчилгээг авч ажиллуулах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Төрийн алба хаагч болон, хөдөөгийн багийн иргэдийн цаг хугацаа хэмнэнэ, өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Сум дундын хүн эмнэлэг

3

Эмнэлгийг Компьютер, канон, принтер, скайнераар хангах

Санхүүгийн эх үүсвэр хайх

Жилдээ

Ажиллах нөхцөл сайжирна.

Сум дундын хүн эмнэлэг

4

Сум дундын эмнэлгийн их эмч, сувилагчдын тоог стандартад хүргэж эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэдэд үйлчилэх бүтээмж ихсэнэ.

 

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

5

Эрүүл мэндийн салбарт цахим үйлчилгээ нэвтрүүлж, өвчтөний түүхийг цахимжуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Иргэдэд хүндрэлгүй түргэн шуурхай үйлчилгээ хүргэнэ.

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

6

Сумын  хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн  хамруулж, эрүүл сум, эрүүл баг, эрүүл иргэн, эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг нэмэгдүүлэх, эрүүл, аюулгүй орчин  бий болгох замаар халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг эрт илрүүлгийн тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Өвчлөл буурна.

Сум дундын хүн эмнэлэг

7

Эмийн худалдаанд тавигдах хяналт, шаардлагыг өндөржүүлж, эмийн зохистой хэрэглээний талаар үнэн зөв мэдлэг олгож, эмийн бус эмчилгээний аргыг таниулан сурталчилна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Эмийн зөв зохистой хэрэглээг бий болгоно.

 

 

Сум дундын хүн эмнэлэг

ДОЛОО. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТЫН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД:

1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт нийцсэн сургалтын орчин бий болгоно.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Хүүхэд бүр хөгжих боломжоор хангагдана.

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

2

Сургуулийн өмнөх насны бүх хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бололцоог нэмэгдүүлэх замаар хувилбарт сургалт /хүүхэд харах үйлчилгээ,  гэр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа,  эцэг эхчүүдийн хамтын хөдөлмөр оролцоог дэмжиж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломж нэмэгдэнэ.

 

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

3

Ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгийн  хүүхдэд уламжлалт зан заншил, өв соёл, түүхээрээ бахархдаг, эх оронч сэтгэлгээ, үнэт зүйлтэй болгон төлөвшүүлэх тэдний хөгжлийг дэмжсэн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг хичээлийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Эх оронч сэтгэлгээ хүүхэд бүрт хөгжүүлэх, төрсөн нутгаараа бахархах сэтгэлтэй болно.

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг,

Ерөнхий боловсролын сургууль

4

Шинээр ашиглалтанд орох ЕБС-д “Хилийн танхим”-тай болгох.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

4-р улиралд

Ахлах ангийн сурагчид эх оронч сэтгэлгээтэй төгсөнө.

 

Хилийн цэргийн 0275-р анги

5

Нэг багш, нэг бүлэгт ногдох хүүхдийн тоог стандарт жишигт хүргэхийн тулд цэцэрлэг, сургуулийг засварлах, өргөтгөх, шинээр барих ажлыг дуусгах.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

Жилдээ

ЕБС-ийн сурагчид ая тухтай суралцах нөхцөл бүрдэнэ.

Хүүхдийн цэцэрлэг,

Ерөнхий боловсролын сургууль

6

Эко сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дэлхийн сүлжээ байгууллагад бүртгүүлэх

Айигийн хөрөнгө оруулалт

Жилдээ

Бүсийн сургуулиудад сургагч багш бэлтгэгдэнэ.

ЕБС

7

Бага сургуулийн дээврийн ажлын засварын санхүүжилтийг шийдвэрлэх

Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар

3,4-р улирал

ЕБС-ийн сурагчид ая тухтай суралцах нөхцөл бүрдэнэ.

 

Засаг даргын орлогч

8

Боловсрол, соёл урлагийн байгууллагын бүх шатны боловсон хүчний тогтвор суурьшилтай ажиллах, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, тасралтгүй хөгжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад, дотоодод сургах, багш, мэргэжилтнүүдийг гэрээгээр  урьж ажиллуулах, туршлага судлах, мэргэжлийн чиглэлээр бүс, улсын уралдаан тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Соёлын чиглэлээр боловсон хүчний хүрэлцээ сайжирна

 

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг,

Ерөнхий боловсролын сургууль,

Соёлын төв

9

Ерөнхий боловсролын сургуулийг “Багш хөгжлийн төв”-тэй болгоно.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Багш бүр хүүхдэд олгох мэдлэг аргазүй нь сайжирна.

Ерөнхий боловсролын сургууль

10

Ерөнхий боловсролын сургууль суралцагчиддаа бүс нутгийн  онцлог, хөгжлийн бодлоготой нийцсэн ажил мэргэжлээ сонгох чиг баримжааг олгох.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Боловсон хүчний бодлоготой болно

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

11

Албан бус, насан туршийн боловсролын нэгжийг 16-35 насны иргэдийн   хэрэгцээнд нийцсэн гэр бүл, ёс суртахуун –төлөвшил, гоо зүй–мэдрэмж, иргэний  боловсрол, амьдрах ухааны чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Хөдөлмөрийн насны иргэд зөв дадал хандлагатай болно.

 

 

 

 

Албан бус боловсрол

12

Орон нутаг судлах танхим, музей бий болгох ажлыг үе шатта Мэдээ оруулсан: 2017-05-30 12:27:10